Highsnobiety ‘Bottega’ print editorial – shot by Chloe Orefice

Bottega 1 Bottega 2 Bottega 3 Bottega 4 Bottega 5 Bottega 6 Bottega 7 Bottega 8 Bottega 9 Bottega 10 Bottega 11 Bottega 12 Bottega 13 Bottega 14