High Snobiety print editorial – shot by Ash Reynolds

160627_SHOT_01_292+F1V1Untitled-14160627_SHOT_04_079_F2Styled by Atip W